โรงเรียนบ้านพันเสา
หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา  ตำบลพันเสา  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
เบอร์โทรศัพท์ 0-55365272
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญา สีลือ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล นาอ้อม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวดี ทองใย
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภัสรา รอดเกตุ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิตาพร สิงห์แรง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล ภูษา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลออรัตน์ จอมประชา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรุจิราพร เกิดแพร
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวันชัย เรือนแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณพา ราชนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรนันทร์ อ่ำพรม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนราภัทร พิมรักษา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.3