โรงเรียนบ้านพันเสา
หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา  ตำบลพันเสา  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
เบอร์โทรศัพท์ 0-55365272
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบวรนันท์ ประชุม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก เสือคล้าย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้นำท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการบุญลัอม มหาวีโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ ธรรมวโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธิศักดิ์ มีแหยม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้นำชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง จาดเปรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้นำชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุพิน มีมาก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมเกียรติ มีแหยม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม โดยด่วน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ผู้แทนจาก : โรงเรียน
เบอร์โทร :