โรงเรียนบ้านพันเสา
หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา  ตำบลพันเสา  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
เบอร์โทรศัพท์ 0-55365272
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุณีย์ พรหมสุข
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายวิญญู กันภัย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายยรรยงค์ ดำรงค์ศักดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1