โรงเรียนบ้านพันเสา
หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา  ตำบลพันเสา  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
เบอร์โทรศัพท์ 0-55365272
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีระศักดิ์ เขียวปั้น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายยรรยงค์ ดำรงค์ศักดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1