โรงเรียนบ้านพันเสา
หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา  ตำบลพันเสา  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
เบอร์โทรศัพท์ 0-55365272
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิญญู กันภัย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางภัทรพร ธัญญกรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2