โรงเรียนบ้านพันเสา
หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา  ตำบลพันเสา  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
เบอร์โทรศัพท์ 0-55365272
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

โรงเรียนบ้านพันเสา ได้กำหนดเป้าหมาย เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาของโรงเรียน  3  ส่วน คือด้านการบริหารและการจัดการ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านนิเทศการกำกับ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 523.5 KB