โรงเรียนบ้านพันเสา
หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา  ตำบลพันเสา  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
เบอร์โทรศัพท์ 0-55365272
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

จัดการศึกษาสู่มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของโรงเรียน     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต 1    และมาตรฐานการศึกษาจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ตามลำดับ  และเป็นไปตามศักยภาพ