โรงเรียนบ้านพันเสา
หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา  ตำบลพันเสา  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
เบอร์โทรศัพท์ 0-55365272
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านพันเสาตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก

ตั้งเมื่อปี พ.ศ.2470  นายอำเภอบางระกำ  เป็นผู้ตั้ง  เดิมอาศัย ศาลาวัดพันเสา ต่อมา

กำนันบุญ  ทองงามดี  เป็นผู้บริจาคที่ดินให้กับทางโรงเรียน  ซึ่งขณะนั้น  นายดวล  ธรรมวโร

ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  1  หลัง

                ปี พ.ศ.2491  นายแทน    เทียนขาว   ย้ายมาเป็นครูใหญ่  ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว

                ปี พ.ศ.2500  นายวิชัย   เสือแพร  ย้ายมาเป็นครูใหญ่  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน

แบบ 002  จำนวน  4  ห้องเรียน   พื้นที่  225 ตารางเมตร   งบประมาณ  25,000  บาท  ปัจจุบันได้

จำหน่ายรื้อถอนแล้ว   นายวิชัย    เสือแพร   ได้ลาออกเนื่องจากสุขภาพไม่สมบูรณ์

                ปี  พ.ศ.2515  นายลับ    เทียนขาว  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบองค์กร  3  ห้องนอน  1   ห้องครัว  1   ห้องน้ำ  เนื้อที่  65  ตารางเมตร

                ปี  พ.ศ.2517   นายบุญชู   ยาฉาย   ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                ปี  พ.ศ.2519 ได้งบประมาณสร้างแทงก์น้ำ (ฝ33) เนื้อที่ 17.94  ตารางเมตร  งบ 24,000   บาท

                ปี  พ.ศ.2520  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ  จำนวน  3  ห้องเรียน  เนื้อที่

243  ตารางเมตร  งบประมาณ  135,000  บาท

        ปี  พ.ศ.2521   นายธวัช   ตันวิพงษ์ตระกูล   ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

        ปี  พ.ศ.2524  ได้งบประมาณสร้างส้วม1 หลัง 1 ที่นั่ง แบบกรมสามัญราคา  30,000  บาท

        ปี  พ.ศ.2526  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ อ.พล.007  ขนาด 4  ห้องเรียน   เนื้อที่  324  ตารางเมตร  งบประมาณ  770,000  บาท

        ปี  พ.ศ.2526  ได้งบประมาณก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล  ถมดินในสนาม  200,000  บาท

        ปี  พ.ศ.2526  ได้สร้างรั้วคอนกรีตขนาดเนื้อที่ 550  ตารางเมตรงบประมาณ 110,000บาท

        ปี  พ.ศ.2527  ได้รับประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 1  หลัง  3  ที่นั่ง  เนื้อที่  10.50  ตารางเมตร  งบประมาณ  35,000 บาท

        ปี  พ.ศ.2533  ได้งบประมาณของ กสช. สร้างศูนย์ฝึกวิชาชีพ  งบประมาณ30,931 บาท

        ปี  พ.ศ.2534  ได้รับงบประมาณ  10,000  บาท  สร้างส้วมแบบ  สปช.  จำนวน  3  ที่นั่ง

จาก  ส.ส.ยิ่งพันธ์   มนะสิการ  เนื้อที่  10.50  ตารางเมตร

        ปี  พ.ศ.2536  ได้รับงบประมาณ  375,854  บาท  สร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ 201/29

สร้างเสร็จ  10  กุมภาพันธ์  2537

                ปี  พ.ศ.2538  ได้รับงบประมาณ  1,630,500  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  20/2539                         

จำนวน  4  ห้องเรียน  สร้างเสร็จเมื่อ  10  ธันวาคม  2538

                ปี  พ.ศ.2538  ได้รับงบประมาณ  65,000  บาท  ขุดบ่อเลี้ยงปลา  75ตารางเมตร

                ปี  พ.ศ. 2551 นายวิรัช    พานซ้าย  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้ทำการขออนุญาตและดำเนินการรื้อถอนอาคารเรียนแบบ อ.พล.006 และแบบ  ป. 1 ฉ.   รวมทั้งบ้านพักครู 1 หลัง เนื่องจากปลวกกัดกินผุพังใช้การไม่ได้ และได้ทำการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  ใช้เป็นอาคารเรียนอนุบาล  ตั้งชื่ออาคารอนุบาล 412

                ปี พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ส.ส.นิยม  ช่างพินิจ สร้างส้วมแบบ สปช. 604/45       งบประมาณจำนวน 242,000    บาท  สร้างเสร็จเมื่อ  26 มีนาคม  2552 และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  สร้างสนามฟุตซอล  จำนวน 1,851,900บาท  สร้างเสร็จเมื่อ 16  ตุลาคม  2552